Условия за ползване

Общи условия на електронен магазин www.kris95.bg

Прочетете внимателно Общите условия, преди да използвате този уебсайт. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.

Сайтът работи с лекари по дентална медицина, зъботехници, студенти по дентална медицина и лица свързани с медицинската професия.
Съдържанието на сайта е достъпно за разглеждане от всички, но продажби се извършват основно на лекари по дентална медицина и зъботехници.

ПРЕДМЕТ

Чл. 1
Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на електронните (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.kris95.bg и поддомейните му (наричани за краткост: Сайт, Уебсайт, Интернет страница) и важат за клиенти – физически или юридически лица (наричани за краткост: Вие, Купувач, Клиент, Потребител), които имат достъп до уебсайта, администриран от КРИС-95 ООД.
За Клиентите-търговци (юридическо лице или друго правно образувание, притежаващо валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ) Общите условия имат информативен характер, като условията на договорите, сключвани с такива търговски дружества, се договарят индивидуално между продавача и купувача.
Чл. 2 Потребителите се съгласяват да спазват всички разпоредби на тези Общи условия, когато използват Сайта.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 3 КРИС-95 ООД , ЕИК: 113027817, със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2300, ул. Найчо Цанов 2, ет. 2, представлявано от Станимир Кралев, притежаващо разрешение за търговия с медицински изделия IV-P-T / МИ 179 от 10.12.2007 г. (за краткост по-долу: Търговец, Продавач, Сайт, Ние), администрира и управлява сайта www.kris95.bg – онлайн магазин, предлагащ сключване на договори за покупко-продажба от разстояние при настоящите Общи условия.
Чл. 4 Можете да се свържете със КРИС-95 ООД по следния начин:
чрез телефон: 02/983 27 42 0885 300 063; 0898 636 862
чрез имейл: office@kris95.bg
чрез писмо до адрес: гр. София 1309, ул. Райна Княгиня 1, маг. 4
чрез формата за контакт в Сайта

ДЕФИНИЦИИ
Чл. 5 Общи условия – настоящите Общи условия за ползване на Уебсайта, включително сключването на договор за покупко-продажба от разстояние на предлаганите на Уебсайта стоки и услуги и свързаните с неговото изпълнения условия, в това число техните последващи изменения и допълнения.
Чл. 6
Клиент/Потребител – всяко физическо или юридическо лице – лекар по дентална медицина, зъботехник, студент по дентална медицина или свързано с медицинската професия лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда и/или закупува продукт или услуга чрез поръчка в Сайта.
Клиент – търговец – всяко юридическо лице или друго правно образувание, притежаващо валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда и/или закупува продукт чрез поръчка в Сайта.
Търговец/Продавач е КРИС-95 ООД.
Чл. 7 Сайт/Уебсайт – интернет страница, намираща се на следния уеб адрес: www.kris95.bg
Чл. 8 Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. В контекста на настоящите Общи условия Стоки са всички медицински изделия, предлагани на уебсайта www.kris95.bg.
Чл. 9 Медицинско изделие – инструмент, апарат, уред, софтуер, материал или друго изделие, използван самостоятелно или в комбинация, включително софтуер, предназначен от производителя да бъде използван специфично за диагностични и/или терапевтични цели, който не постига основното си действие по предназначение във или върху човешкото тяло по фармакологичен, имунологичен или метаболитен път, но може да се подпомага при своето действие от средства с такъв ефект, и който е предназначен от производителя да се прилага при хора с цел:
диагностика, профилактика, наблюдение, лечение или облекчаване на заболявания
диагностика, наблюдение, лечение, облекчаване или компенсиране на травми или инвалидност
изследване, замяна или корекция на анатомична част или физиологичен процес
контрол върху процеса на забременяване
Чл. 10 Поръчка – правно-обвързващо волеизявление на потребител, с което последният заявява желание за сключване на договор за покупко-продажба на стока, налична на Сайта.
Чл. 11 Поправка или ремонт на потребителска стока – привеждането и в съответствие с договора за продажбата и, когато има несъответствие между тях.
Чл. 12 Електронен магазин – електронният магазин, достъпен при използване на уеб браузър на адрес www.kris95.bg, чрез който Потребителят има възможност да сключва договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки, включително и да:
преглежда съдържанието на www.kris95.bg;
извършва електронни изявления във връзка със сключването и изпълнението на договори за покупко-продажба;
получава информационен бюлетин и информация относно предлагани от електронния магазин стоки;
извършва плащания съобразно настоящите Общи условия;
Чл. 13 Домейн – част от йерархическото пространство на глобалната интернет мрежа, която има собствено уникално име, което трябва да отговаря на определени изисквания. За да бъде заредена определена уеб страница, домейн името се изписва в полето на браузъра, като в контекста на настоящите Общи условия домейн името е „kris95.bg”.
Чл. 14 Доставчик на услуги на информационното общество – физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на информационното общество. В контекста на настоящите Общи условия, доставчик на услуги на информационното общество е КРИС-95 ООД.
Чл. 15 Услуги на информационното общество – такива услуги, включително предоставяне на търговски съобщения, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата. Електронната търговия представлява услуги на информационното общество.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 16 Услугите, предоставяни от КРИС-95 ООД на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия и Сайтът работи с лекари по дентална медицина, зъботехници, студенти по дентална медицина и лица свързани с медицинската професия.

Чл. 17
Чрез електронният магазин www.kris95.bg, Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от КРИС-95 ООД стоки. Съдържанието на сайта е достъпно за разглеждане от всички, но продажби се извършват основно на лекари по дентална медицина и зъботехници.
КРИС-95 ООД публикува на Сайта:
описание с основни характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;
продажна цена, с включен ДДС, както и цена за пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, но свързани с тяхната доставка;
информация за начините на плащане, доставката и изпълнението на договора;
правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му на отказ от договора и условията, при които стоката може да бъде върната;
всякаква друга информация, която продавачът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката;

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 18 Общите условия на КРИС-95 ООД са задължителни за всички потребители и клиенти на Сайта.
Всяко използване на Сайта означава, че Потребителят се е запознал внимателно с Общите условия и се е съгласил да ги спазва безусловно.
Общите условия могат да бъдат променени едностранно от КРИС-95 ООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти и потребители на Сайта.
КРИС-95 ООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
Във всеки един случай на промяна на Общите условия КРИС-95 ООД информира за това своите клиенти и потребители чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като потребители имате задължение да правите справка за евентуални промени на Общите условия на интернет страницата при всяко нейно ползване.
Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
Чл. 19 КРИС-95 ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, КРИС-95 ООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
Чл. 20 Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които КРИС-95 ООД предварително се извинява на своите потребители и клиенти.
Чл. 21 Всички стоки, включително тези в промоция / намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.
Чл. 22 В Сайта може да се съдържат линкове към други сайтове. Уебсайтът не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Извършване на поръчка
Чл. 23
Потребителят заявява желанието си да поръча/закупи стока/услуга през Сайта като направи поръчка по електронен път. След потвърждаването на Общите условия, поръчката се счита за извършена.
Потребителят – лекар по дентална медицина, зъботехник, студент по дентална медицина или свързано с медицинската професия лице има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта, освен ако не са налични и само ако съгласно закона Потребителят е в състояние да сключва обвързващи договори.
При извършване на поръчка чрез Сайта, Потребителят има право да избере вид, размер, цвят и др. характеристики на стоките, както и количеството им, според предложените на Сайта възможности.
След като Потребителят е избрал продукт/услуга, който желае от уеб сайта, както и количество му следва да кликне върху бутон “Добави В Количката” или бутон “Бърза Поръчка”.
С кликване на бутон “Виж Количката”, потребителят може да разгледа и редактира избраните от него продукти/услуги.
Преди завършване на поръчката на потребителя ще бъде предоставена възможност да избере начина на плащане и условията за доставка. Потребителят ще бъде задължен да предостави и данни, без които е невъзможно да се изпълни договора. Такива данни обикновено са имена, адрес за доставка, телефон, електронен адрес, данни за фактура – ако потребителя изисква такава.

Потвърждаване на поръчка
Чл. 24
Сайтът ще изпрати уведомление до потребителя за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението и, а единствено на потвърждение за получена поръчка.
Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката се извършва от куриер, когато стоката е вече предадена към него от продавача. В този случай куриерът действа от името на КРИС-95 ООД. По своя преценка търговецът може да уведоми потребителя по имейл или с обаждане.
До момента на уведомяване по ал. 2 Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Сайтът уведомява за това Клиента чрез имейл или с телефонно обаждане. При това положение единствената отговорност на продавача е да върне евентуално получената предварително сума за стоката или услугата.

Влизане в сила на договора
Чл. 25
Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на уведомление от куриера, че стоката е в готовност за доставяне на посочен от Клиента адрес. В случаите, при които Продавачът е избрал да уведоми Клиента, то договорът се счита сключен от момента на уведомление чрез имейл или телефонно обаждане, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.
Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

VII. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

Чл. 26 Достъпът до Сайта с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки Клиент/Потребител или Клиент – търговец , описани в чл. 6, ал. 1 и ал. 2
Сайтът си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Сайта или Продавача по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към КРИС-95 ООД чрез формата за контакт или на посочените в раздел II от настоящите Общи условия координати, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Сайтът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
Клиентът има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва със Сайта на посочените адреси в секция Контакти. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.
Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка, на посочените в раздел II от настоящите Общи условия адреси и телефони, както и на адресите и телефоните в секция Контакти.
Чл. 27 Сайтът може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време.
Чл. 28 Всички цени на стоките и/или услугите на Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
Чл. 29 В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.
Чл. 30 Плащането с карта към Сайта се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания. При такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на купувача. Затова Сайтът препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти, продавани на Сайта.
Чл. 31 Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия.
Чл. 32 Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Сайта във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
Чл. 33 С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на КРИС-95 ООД да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
Чл. 34 Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента/Потребителя поръчка, за което следва да уведоми Клиента/Потребителя.
Чл. 35 Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането и в следните случаи:
неприемане от страна на банката-издател на транзакцията на клиента/потребителя при онлайн плащане;
осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;
предоставените от Клиента/Потребителя данни в Сайта са непълни и/или грешни.

VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ И НА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

Срок на право на отказ и право на замяна
Чл. 36
В срок от 14 /четиринадесет дни/ от сключване на договора, когато е поръчана услуга, респективно в 14-дневен /четиринадесет дневен/ срок от получаване на стоката – при поръчка на стока, Клиентът има право да уведоми Продавача, че се отказва от поръчката на стоката/услугата от Сайта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други обезщетения на Продавача, освен разходите за връщане на стоката.
Клиентът, заявил от Сайта услуга, се задължава да заплати на Продавача и съответната сума за услугата, пропорционално на изпълненото до момента на отказа, в случай че при поръчката е заявил, че желае изпълнението на услугата да започне непосредствено след поръчката. Клиентът/Потребителят дължи на Продавача и обезщетение, в случаите при които при упражнено право на отказ е върнал стока, поръчана от Сайта, която е увредена.
Срокът за отказ от поръчка, когато същата съдържа много стоки, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезе във владение (получи) последната стока от поръчката;
Срокът за отказ от поръчка на абонамент, с която редовно се доставя стока за определен период (например абонамент за получаване на продукт всеки месец) е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезе във владение на първата стока;
Правото на отказ не се отнася за случаите, посочени в чл. 41, както и когато не е налице някое от условията, посочени в чл. 39 от настоящите Общи условия.

Уведомяване за отказа
Чл. 37
Уведомяването от страна на Клиента, че се отказва от договора или че желае да замени получения продукт с друг, следва да стане в срока по чл. 36, по някой от посочените начини:
чрез обаждане на телефоните за контакт с Продавача;
чрез имейл на електронния адрес на Продавача в свободен текст;
чрез писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1309, ул. Райна Княгиня 1, маг. 4
чрез попълване и изпращане до Продавача на Стандартен формуляр за отказ по образец.
КРИС-95 ООД публикува на сайта си образец на формуляр за упражняване правото на отказ или замяна.

Връщане на стоката
Чл. 38
При отказ от поръчка на стока от Сайта, както и при искане за замяна, Клиентът следва в 7-дневен срок от уведомяването, че се отказва от поръчката или желае замяна на продукт, да върне продукта, заедно с издадената от КРИС-95 ООД фактура и/или касова бележка, издадена от Продавача или куриера, доставил стоката.
Връщането на стоката е за сметка на Клиента.

Основателност на отказа/искането за замяна
Чл. 39 Правото на отказ, съответно правото на замяна, ще бъде уважено от КРИС-95 ООД единствено ако наред със спазването на срока за отказ/замяна и връщане, фактическото връщане на продукта и/или принадлежностите и аксесоарите към него са в цялост, заедно с касовата бележка и/или фактурата за продажбата, като купувачът трябва да осигури връщането на продукта/продуктите за негова сметка и в неговата/тяхната оригинална опаковка, по продукта/продуктите няма следи от употреба, продуктът/продуктите или опаковката не са с нарушен вид повече от обичайното, зацапани и прочее.

Възстановяване на заплатена сума
Чл. 40
При упражнено право на отказ и наличието на предпоставки за уважаването му, Сайтът се задължава да възстанови платената цена по договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която последният е върнал съответния Продукт или от датата на предоставяне на доказателство за връщането от страна на Клиента, който момент настъпи по-рано. При упражнено право на отказ от поръчка на услуги, срокът за връщане на заплатените от Клиента суми е 14 /четиринадесет/ дни от датата на уведомяване на Продавача за правото на отказ.
Сумата, подлежаща на възстановяване по ал. 1 включва платената от Клиента цена за стоката.
Продавачът има право да удържи от стойността преди връщането съответна сума за намалената стойност на Продукта, ако след връщането се установи похабяване/увреждане на същия. Същото се отнася и ако търговската опаковка е увредена по начин, надхвърлящ нормалното.
Право на удържане от стойността Продавачът има и ако е упражнено от Клиента право на отказ от услуга към момент, в който изпълнението й е започнало и Клиентът при поръчката се е съгласил изпълнението на услугата да започне преди изтичането на право на отказ.
Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:
Плащанията, направени с банков превод, дебитна или кредитна карта – по банкова сметка, предоставена от Клиента или чрез възстановяване на сумата по сметката, от която е било извършено плащането;
Плащанията, направени чрез наложен платеж или по друг начин – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента;
При упражнено право на замяна и наличието на предпоставки за уважаването му, Сайтът се задължава да замени продукта с друг в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която купувачът е върнал съответния Продукт или от датата на предоставяне на доказателство за връщането от страна на Клиента, който момент настъпи по-рано. В случай че продавачът не разполага с искания продукт и същият не е наличен той предлага на купувача друг продукт, като при съгласие на купувача замяната става с този друг продукт, като в случай на разлика в цените между двата продукта страните уговарят начина на доплащане/възстановяване на продажната цена, формирала разликата. При липса на съгласие продавачът следва да възстанови на купувача заплатената за стоката сума в сроковете и при условията, посочени в предходните алинеи на настоящите Общи условия.

Стоки/услуги, за които клиентът няма право на отказ и замяна
Чл. 41 Клиентът няма право да се откаже от сключения договор или да иска замяна на продукт с друг, в следните случаи:
при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;
при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, както и на такива, на които са извършени конфигурации на настройки и други промени по софутера от потребителя;
при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;
при доставка на стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за Клиента;
при доставка на стока, която е преработена от Клиента;

IX. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 42 Цялото съдържание, присъстващо в Сайта а именно – логото, ведно с изображенията и текстът, съдържащи се в него, съдържанието на Общите условия, са собственост на КРИС-95 ООД или на трети лица, от които КРИС-95 ООД е получило съгласие за възпроизвеждане.
Чл. 43 КРИС-95 ООД запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е начин със Сайта.
Чл. 44 Определени продукти/услуги, изложени в Сайта, са със собствен, специфичен и единствен по рода си дизайн, притежание на КРИС-95 ООД, който представлява обект на авторско право и интелектуална собственост.
Чл. 45 Потребителите могат да използват съдържанието на сайта единствено за целите на покупко-продажбата. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия на Сайта, както и за нарушаване на интелектуалната собственост, притежание на КРИС-95 ООД.
Чл. 46 Всеки продукт и всяка услуга, изложени и предлагани в Сайта, отговарят на европейските и националните изисквания, касаещи конкретния продукт/конкретната услуга.
Чл. 47
Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично писмено съгласие от страна на КРИС-95 ООД.
Сайтът дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазина, само когато препратката е ясна и недвусмислена.
Забранява се копирането на текстове от Сайта, поставянето им в други уебсайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на КРИС-95 ООД или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин: www.kris95.bg“, като задължително линка следва да отвежда към онлайн магазина.

X. РЕКЛАМА
Чл. 48 Kлиентът/Потребителят има възможността да изрази съгласието си за получаване на рекламни съобщения. Съгласие за получаване на такива съобщения може да направи и всяко лице чрез попълване на формата за абонамент на Сайта, изпращане на съобщение/писмо на посочените в интернет страницата адреси или посредством отбелязване на специално обозначено съгласие за получаване на реклама.
Чл. 49 Отказ от получаване на рекламни съобщения Клиентът/Потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение или като се свърже с КРИС-95 ООД по какъвто и да е начин от посочените в настоящите Общи условия и в Сайта.
Чл. 50 Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

XI. ПЛАЩАНЕ
Чл. 51 Цените на стоките и услугите, обявени в Сайта са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. Поръчки от сайта могат да бъдат заплащани по следните начини:
в брой с наложен платеж – в този случай стойността на поръчаните и доставени стоки/услуги, включително и на стойността на доставката (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати в момента на доставката на куриера;
по банков път – в този случай стойността на поръчаните и доставени стоки/услуги, включително и на стойността на доставка (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати по банковата сметка на Продавача, посочена в генерираната фактура или на Сайта, като плащането се счита за завършено, едва след като същото бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на Продавача;
с карта/чрез виртуален ПОС терминал – в този случай стойността на поръчаните и доставени стоки/услуги, включително и на стойността на доставка (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати по указания в Сайта начин, като плащането се счита завършено едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена;
Чл. 52
Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от Сайта на стойност над 1000 лв. няма да могат да се плащат с наложен платеж, а следва да се платят предварително по банков път или чрез банкова карта.
Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните и доставени стоки/предоставени услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента/потребителя. Когато последният не е посочил, че желае фактура, КРИС-95 ООД или куриерът предоставя единствено фискален бон за извършената продажба при полученото в брой плащане.
Чл. 53 Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, в случай че се изисква такава. Това той може да направи при извършване на поръчката или по-късно чрез съобщение до Продавача.
Чл. 54 С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка клиентът е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.
Чл. 55 Уебсайтът съдържа голям брой стоки и е възможно, въпреки най-добрите усилия на Продавача, някои от характеристиките на стоките, изброени на уебсайта, да са неверни.
Чл. 56 КРИС-95 ООД не е задължено да продава стоки или услуги на неправилно определени цени на уебсайта.
Чл. 57 Някои оферти са обвързани с максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, това е подробно описано в индивидуалното предложение.

XII. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

Начин на доставка
Чл. 58
Продавачът се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Потребителя/Клиента или до офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на Сайта, определено за това. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка.
КРИС-95 ООД обикновено изпраща закупена от Клиента стока посредством куриерска фирма „Еконт“, „Интерлогистика” или еквивалентна такава, като цената за доставка се калкулира автоматично преди Клиентът да завърши своята поръчка, като Клиентът в определени случаи има право по време на поръчката да избере кое куриерско дружество да изпълни доставката, както дали същата ще бъде до негов офис или до врата на посочен от Клиента адрес;
Заплащането на цената за доставка обикновено се извършва заедно със заплащане на цената на поръчката, като моментът на плащане може да бъде различен според избрания от Клиента начин на заплащане, а именно:
при избран „Наложен платеж“ – при получаване на поръчката срещу получаване на касов бон от куриера.
чрез банков превод – при избор на този начин на плащане;
с карта – при избор на този начин на плащане;
Сайтът има право да предвиди, че цена за доставка не се дължи от Клиента в случай на поръчка над определена стойност. Това обстоятелство ще бъде посочено в сайта и при извършване на поръчка.

Срок на доставка
Чл. 59
Максималният срок на доставка на Поръчки е 5 работни дни от датата на потвърждение от Продавача, че поръчката ще бъде изпълнена.
Направените поръчки до 15:00 ч. обикновено се изпращат от Продавача в същия работен ден и се доставят от куриер на следващия работен ден, освен при извършени поръчки в събота, неделя и по време на официални празници, когато срокът на доставка се удължава съответно с броя почивни дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка.
КРИС-95 ООД си запазва правото едностранно да удължава срока за доставка с до 5 работни дни, без да уведомява клиента за това и да удължава сроковете с повече от 5 работни дни с предварителното съгласие на клиента.
КРИС-95 ООД не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от КРИС-95 ООД обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.
КРИС-95 ООД има право едностранно да удължи срока за доставка или да откаже доставка на стоки в случаите, при които поръчката е заявена с плащане чрез банков превод, виртуален ПОС/карта и плащането не е заверено по сметката на Продавача.

Преглед за дефекти при доставка.
Чл. 60
При извършване на доставка на Стока, поръчана от Сайта, Клиентът се задължава внимателно да я прегледа лично или чрез трето упълномощено от него лице, приемащо същатата.
При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Клиентът или третото лице следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който протокол се описват констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 48 часа от доставката, следва да уведоми КРИС-95 ООД за констатираното.
Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от Клиента и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Клиентът има право в срок от 48 часа да поиска от КРИС-95 ООД доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършената от Клиента поръчка. Уведомяването може да стане по какъвто и да е начин от изброените в раздел II от настоящите Общи условия.
При постъпило уведомление по предходните алинеи Продавачът ще замени увредената/несъответстващата стока в срок до 3 /три/ работни дни, освен в случаите, при които не е налична стока от същия вид, за което КРИС-95 ООД ще информира Клиента своевременно.

Приемане на пратката
Чл. 61
При приемане на доставката от Клиента без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворени. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или Клиентът не уведоми незабавно в срок до 48 часа от доставката КРИС-95 ООД на посочения в Сайта телефон/имейл/адрес, Клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
Горепосоченото не освобождава Продавача от задължението му да предлага стоки и услуги, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на Клиента правата, произтичащи от законовата гаранция, описани в следващия раздел XIII от настоящите Общи условия.
Чл. 62 При предаване на стоките, Клиентът или трето лице, приемащо доставката на посочения от Клиента адрес, е задължен да подпише придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършило поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Клиента адрес за доставка.
Чл. 63 Продавачът ще осигури подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи.

Неоснователен отказ от поръчка
Чл. 64
В случай, че Клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, КРИС-95 ООД ще приеме това за неоснователен отказ от поръчката и КРИС-95 ООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки, а Клиентът губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.
КРИС-95 ООД запазва правото си да изпрати на посочения от Клиента електронен или физически адрес уведомление за непотърсена пратка, както и да претендира за заплатената от КРИС-95 ООД сума за доставка и връщане на стоката. Продавачът и Клиентът се съгласяват, че уведомлението, когато е изпратено по електронен път, ще се счита за писмено и получено от деня на неговото изпращане от страна на Продавача.
В горепосочените случаи Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като обаче поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. Продавачът се освобождава от задължението за доставка, в случай че поръчаната стока вече не е налична.
В случаите по чл. 64, ал. 2 Клиентът дължи на Продавача заплащане на сумата за доставка и връщане на стоката, считано от деня, посочен в уведомлението.
Чл. 65 КРИС-95 ООД не носи отговорност при повреда на стоката при транспорт, ако тя не е била застрахована от Клиента при заявяване на куриерска услуга.

XIII. ГАРАНЦИИ. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИИ

Несъответствие на стоката с договора. Законова гаранция
Чл. 66
Продавачът предлага всички стоки на Сайта със законова гаранция за съответствие на стоката с договора в съответствие съгласно действащото законодателство. Една стока съответства на договора, когато същата притежава обичайните за този вид продукт качество, функционалност и предназначение.
Гаранцията покрива съответния продукт, както първоначално е доставен и не покрива или частично покрива следните позиции; софтуер, допълнителни елементи, като аксесоари, дори ако са в пакета или се продават заедно с продукта. Гаранцията покрива труда и евентуалната замяна с функционално еквивалентни компоненти.
Чл. 67 Не е налице несъответствие на стоката с договора за продажба в следните случаи:
отклонението/несъответсвието е несъществено;
Клиентът е имал специални изисквания спрямо Продукта, които не е посочил писмено на Продавача преди поръчката и продуктът не съответства на тези очаквания на Клиента;
Несъответствието се дължи на естеството на стоката и нормалното й изхабяване с времето;
Несъответствието е причинено от неправилни експлоатация/ инсталиране/съхранение/употреба на Стоката.
Клиентът при сключването на договора (поръчката) е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието – например в момента на поръчката Клиентът е информиран от КРИС-95 ООД, че стоката е с определни несъответствия, например когато в Сайта ясно е посочено, че стоката е разопакована или че Стоката е с намалена цена поради наличен дефект или конкретно обстоятелство;
Несъответствието е видимо и явно и касае външния вид на стоката (например драскотини) и е могло да бъде констатирано при обикновен преглед на Стоката още при приемането на стоката (доставката) и въпреки това Клиентът не е подписал протокол за щети пред куриера и или не е уведомил Продавача в сроковете по чл. 69, ал. 2, вр. с чл. 60, ал. 2 от настоящите Общи условия;
Несъответствието се е проявило след изтичане на посочения на опаковката на Стоката срок на годност;
Клиентът е бил наясно с несъответствието, като последното е било ясно посочено от Продавача преди сключването на договора.

Рекламация
Чл. 68
Клиентът има право в сроковете, посочени в чл. 69, да предяви пред Продавача рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното /поръчаното/, когато след доставката, са открити несъответствия на Стоката с договора за продажба, независимо от това дали производителят, вносителят или Продавачът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. Една стока/услуга съответства на поръчката, когато притежава обичайните за съответната стока качество, функционалност и характеристики.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба от страна на Продавача е безплатно за Клиента. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не понася значителни неудобства.
При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, предпочитан начин за контакт;
Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
касова бележка или фактура;
протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Рекламацията се подава до КРИС-95 ООД по един от следните начини по избор на Клиента:
чрез обаждане на телефоните за контакт с Продавача;
на място в наш офис: гр. София 1309, ул. Райна Княгиня 1 , маг. 4
чрез имейл на електронния адрес на Продавача в свободен текст;
чрез писмо с обратна разписка на адреса на Продавача в свободен текст;
чрез попълване и изпращане до Продавача на Стандартен формуляр за рекламация по образец.
КРИС-95 ООД публикува на сайта си формуляр за рекламация по образец.

Срок за предявяване на рекламация
Чл. 69 Рекламацията на потребителска стока/услуга може да се предяви в следните срокове:
до 12 месеца от доставката на стоката, но не по-късно от 1 месец от установяване на несъответствието с договореното, освен ако несъответствието е явно, при което се прилагат сроковете, посочени в ал. 2 от настоящата разпоредба;
до 48 часа от приемане на Стоката, когато несъответствието е външно, видимо и явно и е могло да бъде констатирано при определен преглед по време или непосредствено след доставката;
до 7 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното;
Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоката.
Чл. 70 В случаите, при които рекламацията е предявена извън обект на Продавача, Клиентът следва да изпрати стоката до адрес на продавача: гр. София 1309, ул. Райна Княгиня 1, маг. 4. Доставката е за сметка на Клиента.
Чл. 71 Ако КРИС-95 ООД е предоставило търговска гаранция на стоката, допълваща законовата гаранция по чл. 66, и срокът на търговската гаранция е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, описани в чл. 69, ал. 1 и ал. 2, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Вписване на рекламацията. Привеждане в съответствие
Чл. 72
КРИС-95 ООД при предявена рекламация вписва същата в Регистър на рекламациите, като предоставя на Клиента номер и дата на рекламацията, както и информация кой служител е приел същата.
В срок до 30 дни от предявяване на рекламацията Продавачът се произнася дали същата е основателна или не.
Чл. 73 При основателни рекламации Продавачът привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на срока по чл. 72, ал. 2. Стоката се привежда в съответствие с договора безплатно по един от следните начини по преценка на Продавача според естеството на несъответствието:
ремонт на стоката – Всички ремонти на продукти, закупени от Сайта се извършват в България в оторизирани от дружеството сервизи, с оригинални или функционално еквивалентни части, внесени директно от производителя или друг производител;
замяна на стоката с нова от същия вид;
Чл. 74
Ако някое от действията, посочени в чл. 73, ал. 1 и ал. 2, се окаже невъзможно или неподходящо поради причини като невъзможност за ремонт поради прекомерни разходи за ремонта, надхвърлящи стойността на стоката или поради съществен неотстраним дефект, невъзможност за замяна поради липсваща наличност на продукта, Продавачът връща заплатената от Клиента стойност за стоката и за нейната доставка.
Връщане на цената на Стоката Продавачът дължи и в следните случаи:
Стоката е три пъти ремонтирана в срок по чл. 69, ал. 1 и същата отново прояви несъответствие;
Когато не се е произнесъл по рекламацията в срока по чл. 72, ал. 2 от настоящите Общи условия;
Чл. 75
Ако стоката неоснователно не е поправена или заменена от Продавача в срока от 30 дни след предявяването на рекламацията от потребителя, Клиентът има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.
Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Клиентът има правото по ал. 1 и когато не е удовлетворен от решаването на рекламацията от страна на Продавача. Последният е задължен да удовлетвори искането на Клиента, когато след като е удовлетворил три рекламации на Клиента чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока по чл. 69, ал. 1, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Неоснователна рекламация
Чл. 76 Рекламацията е неоснователна и няма да бъде уважена, когато:
е предявена след изтичане на сроковете по чл. 69, ал. 1 и ал. 2;
е налице някое от условията в чл. 67;
за изработката на Продукта са използвани материали на Клиента, които поради своето качество са довели до несъответствие на получения от материалите готов продукт;
Купувачът не е предоставил документите по чл. 68, ал. 5 и или продуктитът, аксесоари, компоненти към поръчката;
Е извършен ремонт или е направен опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Продавача лице или сервизен център.
Е извършена модификация или промяна на техническите характеристики и това се е случило без знанието и съгласието на Продавача и извън оторизиран от него сервиз и или в противоречие с настоящите Общи условия.
Са налице повреди, причинени от Клиента и или трето лице, за което Продавачът не носи отговорност, както в случаите, при които дефектът е причинен от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния продукт.
Е нарушена физическата цялост на продукта и или на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса.
В случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, както и когато дефектът е причинен от обстоятелства, за които Продавачът не отговаря – неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, заземяване, механични деформации, природни бедствия, неспазване на посочените изисквания към електрическото захранване, щети, причинени от вода или влага.
Рекламацията касае продукт, който не е закупен от сайта.
При упражнена рекламация и върнат от Клиента за удовлетворяване на рекламацията продукт в недобър вид, ако видът на продукта безспорно индикира неполагане от Клиента на дължима грижа, неправилна употреба и или поддръжка на продукта, поради което може да се заключи, че дефектът е причинен по негова вина (надиране, отчупване, смачкване на продукта и или негови компоненти, следи от употребена сила спрямо продукта, изпускане, притискане и прочее).
Върнатият продукт (ако е устройство) е с подменен хардуер, подправен софтуер.
Дефектът касае инсталация и настройка/конфигурация на софтуер – в тези случаи услугата по конфигурация се заплаща.
Не е налице несъответствие.

Чл. 77
При неоснователна рекламация Продавачът информира писмено Клиента за решението си и се освобождава от отговорност да уважи рекламацията и да извърши привеждане на стоката в съответствие с договора.
Поправката / ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

XIV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТA

Чл. 78
Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Клиента, след извършване на плащането от негова страна.
Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

XV. ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОР

Чл. 79 Писането на коментари, въпроси и отговори може да се прави от Kлиента, в раздел коментари. Написаните изявления могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.
Чл. 80 Всеки Клиент, в момента на публикуването на коментар/въпрос/отговор в посочените раздели, се задължава да спазва следните правила:
да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област;
да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, които могат да засегнат права на трето лице;
да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност;
да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от сайта, без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки/или услуги;
да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като КРИС-95 ООД;
да не вписва коментари/въпроси/отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
Чл. 81 Когато Клиент съобщи, че някой коментар/въпрос или отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от КРИС-95 ООД, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстове се премахват от Сайта, само след проверка от страна на КРИС-95 ООД.
Чл. 82 В случай че КРИС-95 ООД констатира многократно нарушение на настоящите условия за ползване, то той си запазва правото да ограничи възможността на клиента да публикува коментари/въпроси и отговори, без да е длъжен да се обосновава за това.

XVI. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 83 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.

XVII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 84
Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Регламент (ЕС) 2016/679 и българското законодателство КРИС-95 ООД е Администратор на личните данни.
КРИС-95 ООД приема Политика за сигурност на личните данни и Политика за бисквитките, които всеки Клиент, чиито лични данни обработва КРИС-95 ООД или спрямо когото се прилагат бисквитки, следва да приеме, след като се запознае.
Чл. 85 Личните данни на Клиента могат да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

XVIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Чл. 86 Спорове, възникнали между КРИС-95 ООД и Клиенти/Потребители, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.
Чл. 87 Клиентите физически лица могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr, която представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.

XIX. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл. 88 Продавачът и Клиентът се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:
За Продавача КРИС-95 ООД:
чрез телефон: +35929832742 +359885300063; +359898636862
чрез имейл: office@kris95.bg
чрез писмо до адрес: гр. София 1309, ул. Райна Княгиня 1, маг. 4
чрез формата за контакт в сайта
За Купувача:
чрез телефона, посочен от него в Поръчката/Кореспонденцията;
чрез имейл, посочен от него в Поръчката/Кореспонденцията;
чрез писмо до адреса, посочен от него в Поръчката/Кореспонденцията;
Чл. 89 Уведомленията и съобщенията, които страните обменят помежду си чрез електронна поща (имейл) се считат за такива в писмена форма и страните придават на същите действие на писмен документ.

XX. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 90 Органите, регулиращи дейността на КРИС-95 ООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/, Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/, Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/ и Изпълнителна агенция по лекарствата към Министерство на здравеопазването /ИАЛ/ със следните координати:

Комисия за защита на потребителите
уебсайт: www.kzp.bg;
тел. за контакт 0700 111 22
имейл адрес: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков 4А, ет. 3, 4 и 6

Комисия за защита на личните данни
уебсайт: www.cpdp.bg
тел. за контакт: 02/91-53-518
имейл адрес: kzld@cpdp.bg
адрес: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Комисия за защита на конкуренцията
уебсайт: https://www.cpc.bg
тел. за контакт: 02/935 62 22
имейл адрес: delovodstvo@cpc.bg
адрес: гр. София 1000, бул. Витоша 18

Изпълнителна агенция по лекарствата към Министерство на здравеопазването
тел. за контакт: 02/890 35 55; факс: 02/890 34 34
имейл адрес: bda@bda.bg
адрес: гр. София 1303, ул. Дамян Груев 8